Opinie uczestników o ALO SUS - w jakim stopniu udaje się zrealizować kryteria sukcesu?

Po każdym zjeździe uczestnicy Akademii Liderów Oświaty wypełniają anonimową ankietę, w której pytamy ich w jakim stopniu, w ich opinii, warsztat zrealizowały kryteria sukcesu. 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zbiorczymi odpowiedzi na te pytania, opublikowanymi ponizej.

Opinie dyrektorów 

Zjazd 1

 

W JAKIM STOPNIU, DZIĘKI SZKOLENIU UDAŁO SIĘ:

Średnia ocen

(skala 0-5)

1

Przypomnieć sobie wartości i idee, które przyświecały w chwili rozpoczynania pracy w szkole jako nauczyciel oraz gdy podejmowania pracy jako dyrektor?

4,66

2

Wskazywać we własnej szkole przykłady wartościowego uczenia się uczniów?

4,58

3

Poddać refleksji obecny sposób pełnienia funkcji dyrektora szkoły (organizowania własnej pracy) i realizowanego przywództwa edukacyjnego?

4,79

4

Zauważać własne nowe działania prowadzące do wzmocnienia wartościowego uczenia się uczniów?

4,58

5

Rozpoznać w swojej szkole, pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz w gronie pedagogicznym, relacje pozytywnie wpływające na jakość nauczania?

4,64

6

Poznać pojęcia i język strategii oceniania kształtującego?

4,51

7

Poznać nowe i możliwe do wykorzystania przykłady organizacji pracy dyrektora i pracy rady pedagogicznej, pozytywnie wpływające na jakość nauczania?

4,69

8

Wybrać formę usprawnienia własnego zarządzania lub niewielką zmianę organizacyjną, którą planują przeprowadzić w szkole przed kolejnym zjazdem szkoleniowym?

4,67

9

Wzmocnić poczucie satysfakcji dzięki zauważeniu możliwości wprowadzenia w swojej pracy pozytywnych zmian, w tym delegowania na współpracowników części swoich obowiązków?

4,66

10

Wzmocnić poczucie satysfakcji dzięki rozpoznaniu możliwości wpływania na wartościowe uczenie się i prowadzące do niego nauczanie w szkole?

4,59

 

 

Zjazd 2

 

 

W JAKIM STOPNIU, DZIĘKI SZKOLENIU UDAŁO SIĘ:

Średnia ocen

(skala 0-5)

1

Wyjaśnić znaczenie kształcenia kompetencji kluczowych i skupienia się w szkole na jakości prowadzenia tego procesu? 

4,83

2

Zaplanować rozmowę z nauczycielami na temat uczenia (w tym kształcenia kompetencji kluczowych), mającą na celu zidentyfikowanie mocnych i słabych stron w tym zakresie?

4,65

3

Określić zasoby i potrzeby w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych w swojej szkole?

4,66

4

Zaplanować  wykorzystanie koncepcji zadania edukacyjnego do poprawy procesów nauczania i uczenia się uczniów?

4,65

5

Zaplanować wykorzystanie obserwacji koleżeńskiej do doskonalenia procesu nauczania i uczenia się uczniów?

4,67

6

Wskazać własne działania, które mogą wpłynąć na pracę nauczycieli tak, aby prowadzone przez nich nauczanie dobrze służyło kształceniu kompetencji kluczowych?

4,72

7

Wskazać możliwości wykorzystania planera wspomagania, jako narzędzia rozpoznania zasobów i planowania działań?

4,66

 

Opinie liderów zespołów przedmiotowych

Zjazd 1

 

 

W JAKIM STOPNIU, DZIĘKI SZKOLENIU UDAŁO SIĘ:

Średnia ocen

(skala 0-5)

1

Przypomnieć sobie wartości i idee, które ci przyświecały w chwili rozpoczynania pracy w szkole jako nauczyciel.

4,71

2

Wskazywać we własnej oraz koleżanek i kolegów pracy przykłady wartościowego uczenia się uczniów.

4,82

3

Poddać refleksji obecny sposób nauczania, w tym działań prowadzących do wartościowego uczenia się uczniów i kształcenia kompetencji kluczowych.

4,79

4

Poznać pojęcia i język strategii oceniania kształtującego.

4,60

5

Rozpoznać wartościowe uczenie się uczniów podczas lekcji, wynikające  z działań nauczyciela budujących świadomość, samodzielność, odpowiedzialność oraz partnerstwo z uczniami.
 Rozpoznać wartościowe uczenie się uczniów podczas lekcji, wynikające  z działań nauczyciela budujących świadomość, samodzielność, odpowiedzialność oraz partnerstwo z uczniami.

4,76

6

Znaleźć nowe przykłady w nauczaniu przedmiotowym sposobów prowadzenia wartościowego uczenia się uczniów, w tym kształcenia kompetencji kluczowych.

4,68

7

Rozpoznawać cechy dobrych zadań edukacyjnych, które pomagają uczniom uruchomić pogłębione myślenie.

4,84

8

Stworzyć zadanie edukacyjne ze swego przedmiotu, które sprzyja wartościowemu uczeniu się uczniów.

4,75

9

Zaplanować możliwą dla sprawdzenia w praktyce przed następnym szkoleniem zmianę w swoim nauczaniu, zainspirowaną przykładami z praktyki innych uczestników szkolenia lub tym, co się na nim wydarzyło.

4,67

 

Zjazd 2

 

 

W JAKIM STOPNIU, DZIĘKI SZKOLENIU UDAŁO SIĘ:

Średnia ocen

(skala 0-5)

1

Określić na podstawie własnych doświadczeń i poznanych doświadczeń innych członków grupy, jak lider może pozytywnie wpływać na nauczanie prowadzone przez innego nauczyciela.

4,81

2

Wymienić wartości, z którymi rozpoczynałam/em pracę w roli chcącego współpracować z innymi nauczycielami i lidera.

4,88

3

Rozpoznać w radzie pedagogicznej możliwości wzmocnienia lub stworzenia relacji współpracy w zakresie poprawy nauczania.

4,88

4

Określić własne zasoby wspierania współpracy z innymi nauczycielami.

4,81

5

Określić zasoby innych nauczycieli, w tym członków zespołu sprzyjające wspólnej pracy nad doskonaleniem uczenia się uczniów.

4,88

6

Określić możliwości wykorzystania coachingu grupowego do zespołowego poprawiania nauczania w szkole.

4,88

7

Poznać zasady organizacji OK obserwacji.

4,94

8

Rozpoznać obszar poprawy własnego nauczania.

4,75