Cele i założenia

Województwo mazowieckie

Tytuł projektu: Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli

nr projektu: POWR.02.10.00-00-3010/17

 

Województwo świętokrzyskie

Tytuł projektu: Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli

nr projektu: POWR.02.10.00-00-3014/17

 

Założeniem ALO SUS jest zapewnienie kadrze kierowniczej oświaty (dyrektorom, wicedyrektorom, przewodniczącym zespołów przedmiotowych i kierownikom świetlic) możliwości rozwoju, skoncentrowaniu ich pracy na efektywnym nauczaniu, w tym efektywnym kształceniem kompetencji kluczowych.

Zajęcia podczas studiów podyplomowych zostały sprofilowane dla czterech grup uczestników adekwatnie do funkcji sprawowanej przez nich w szkole. Umożliwi to dostosowanie treści spotkań do specyficznych potrzeb słuchaczy, jak i pozwoli na szerokie wykorzystanie wymiany doświadczeń. Studia maksymalnie wykorzystują już posiadaną przez uczestników wiedzę i umiejętności oraz pomagają w rozwiązywaniu praktycznych problemów występujących w pracy każdej szkoły.

Studia są zorganizowane w taki sposób, aby ułatwić słuchaczom pogodzenie nauki z pracą zawodową. Znacznie ograniczona została liczba dni zajęć stacjonarnych. Część zajęć odbywać się będzie w formie kursu internetowego, co zapewni dużą swobodę wyboru czasu studiowania. Część godzin zajęć rozliczona będzie w ramach rzeczywistej praktyki zawodowej słuchaczy, już pełniących odpowiedzialne funkcje w szkole/przedszkolu.

Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską i akademicką, w tym praktyków – aktywnych i byłych dyrektorów szkół, znających specyfikę i perspektywę pracy w placówkach oświatowych.

Każdy uczestnik Akademii Liderów Oświaty ma szansę zdobyć świadectwo ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe z dużym doświadczeniem w kształceniu kadry kierowniczej: Collegium Civitas i Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.