Dla kogo?

Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się adresowana jest do osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych w województwie mazowieckim i świętokrzyskim czyli dla:

 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ognisk pracy pozaszkolnej
 • dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli
 • kierowników zespołów przedmiotowych
 • kierowników świetlic.

Przedstawiciele każdej z powyższych grup pracować będą w osobnych, kameralnych grupach szkoleniowych złożonych z uczestników sprawujących w szkołach/przedszkolach podobne funkcje. Dodatkowo, w miarę możliwości, wydzielane będą osobne grupy dla kierowników zespołów przedmiotowych uczących:

 •  przedmiotów humanistycznych,
 •  matematyczno-przyrodniczych,
 •  języków obcych.

Oferujemy indywidualną ścieżkę realizacji studiów dla:

 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół i ognisk pracy pozaszkolnej,
 • dyrektorów przedszkoli,
 • kierowników zespołów przedmiotowych
 • kierowników świetlic szkolnych.

Szkołę/przedszkole może reprezentować tylko jeden przedstawiciel. W przypadku zespołu szkół każdą placówkę/szkołę wchodzącą w skład zespołu może reprezentować jedna osoba.

Projekt jest ograniczony do dwóch województw – mazowieckiego i świętokrzyskiego. Pracownicy szkół z innych regionów Polski nie mają możliwości wzięcia w nim udziału.

W projekcie nie mogą brać udziału placówki wcześniej objęte wsparciem w ramach Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).