Instrukcja rejestracji

UWAGA! REKRUTACJA NA STUDIA AKADEMII LIDERÓW OŚWIATY SUS ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Rekrutacja prowadzona jest do 30.06.2018 r. lub do momentu wyczerpania limitu miejsc w woj. mazowieckim i świętokrzyskim.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do ALO SUS – osoba, po wypełnieniu formularza, uzyskuje status Kandydata na uczestnika Projektu. O zakwalifikowaniu Kandydata do Projektu decyduje Komisja Kwalifikacyjna ALO SUS, a uczestnik otrzyma potwierdzenie o kwalifikacji do projektu w ciągu 5 dni od dnia wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Gdy wyczerpany zostanie limit wolnych miejsc na studia ALO SUS, Organizator Projektu stworzy listę rezerwową.

Szczegółowy proces rekrutacji przebiega w następujących krokach:

  1. Zapoznanie się z Regulaminem projektu i Umową uczestnictwa w projekcie 
  2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. Potwierdzeniem wpłynięcia do Organizatora zgłoszenia jest otrzymanie przez Kandydata pocztą elektroniczną, na adres wskazany w zgłoszeniu, maila z informacją o poprawnie wypełnionym formularzu.
  3. Po zweryfikowaniu przez Komisję Kwalifikacyjną ALO SUS danych Kandydata zawartych w zgłoszeniu i potwierdzeniu spełnienia kryteriów udziału w ALO SUS, Kandydat otrzyma link do internetowej rejestracji Kandydatów na studia podyplomowe. Rejestracja w systemie internetowym uczelni jest obowiązkowa. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 4.
  4. Wymagane dokumenty:
  • wydrukowany ze strony www.alosus.ceo.org.pl i podpisany przez Kandydata formularz zgłoszeniowy ALO SUS,
  • wydrukowana i podpisana przez Kandydata umowa z uczestnikiem ALO wraz z załącznikami,
  • wydrukowany i podpisany przez Kandydata formularz internetowej rejestracji kandydatów uczelni wyższej,
  • kopiadyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu należy dostarczyć na pierwszy zjazd w ramach ALO SUS),
  • fotografia legitymacyjna o wymiarach 37 mm x 45 mm,
  • kserokopia dowodu osobistego (awersu i rewersu).

5.    Dokumenty należy wysłać listem poleconym do Biura ALO SUS, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zakwalifikowania Uczestnika do Projektu.

6.    Dokumenty Rekrutacyjne złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane w dokumentacji Projektu oraz na uczelni wyższej – Akademii Pedagogiki Specjalnej lub Collegium Civitas

7.    Kandydat zostanie poinformowany (drogą pisemną lub mailową) o spełnieniu bądź nie spełnieniu warunków formalnych oraz o ewentualnej możliwości uzupełnienia braków w dokumentach.

8.    Osoby zakwalifikowane do ALO SUS staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu umowy uczestnictwa w Projekcie wraz ze stanowiącymi integralne załączniki do ww. umowy załącznikami i oświadczeniami.

9.    Ostatnim elementem procesu rekrutacji będzie przesłanie uczestnikowi potwierdzenia przyjęcia na studia podyplomowe.